O projekcie

Projekt pt. „LICZYSZ SIĘ TY!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez 7 Cubes Sp. z o.o. w partnerstwie z Wall Jobs Sp. z o.o. na terenie następujących powiatów województwa łódzkiego:

  • m. Łódź
  • łódzki wschodni
  • zgierski
  • brzeziński
  • pabianicki

Całkowita wartość projektu: 974 705,80 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 828 499,93 zł
Całkowite dofinansowanie projektu: 925 970,51 zł

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 72 osób (40 kobiet i 32 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, dla których został określony III profil pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej i osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących (zgodnie z KC) na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM), poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2019 r.

*Zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Uczestnicy projektu to 72 osoby (w tym 40 kobiet i 32 mężczyzn), zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe (wg Kodeksu Cywilnego) na terenie ŁOM (woj. łódzkie, powiaty: m. Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski), w tym w szczególności:

a) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zg. Z Ustawą z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,

b) osoby z niepełnosprawnościami (ON) w Roz. Ustawy z dn. 27.08.1997 r. i z 19.08.1994 r.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu w postaci:

a) OKREŚLENIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ:
Wsparcie przewidziane dla 72 osób.

Zakres: Zadanie obejmuje diagnozę potrzeb społecznych przygotowaną przez psychologa (2h/os., 1 dzień x 2h) oraz diagnozę potrzeb zawodowych przygotowaną przez doradcę (2h/os., 1 dzień x 2h). Podczas zadania zostanie określona sytuacja społeczno-zawodowa UP, diagnoza potrzeb i barier w zakresie aktywizacji społecznej, przyczyn wykluczenia z życia społecznego, określone zostaną sposoby przeciwdziałania wykluczeniu. Przeprowadzona zostanie diagnoza osobowości zawodowej i preferencji w zakresie środowiska pracy, identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz trudności i barier na rynku pracy, wskazanie kierunków doskonalenia zawodowego, uwzględniając predyspozycje UP, a także specyfikę oraz potrzeby lokalnego rynku pracy, rekomendacje dotyczące dalszego udziału w projekcie. Warunkiem przystąpienia do zadania jest zakwalifikowanie do udziału w projekcie, warunkiem ukończenia zadania jest 100 % obecności na wsparciu.

b) PORADNICTWO INDYWIDUALNE ORAZ TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ POZOSTAŁE WSPARCIE PODNOSZĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Wsparcie przewidziane dla 72 osób.

1. Indywidualne konsultacje specjalistyczne z psychologiem – 6h/osobę, 3 dni x2h.
Zakres: przełamywanie barier psychologicznych, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów UP, praca nad motywacją, samooceną, rozwiązywaniem konfliktów.

2.Trening Kompetencji i umiejętności społecznych – 30h/grupę, 10 dni x 3h.
Zakres: komunikacja interpersonalna, asertywność, autoprezentacja, poczucie własnej wartości i roli w grupie, samopoznanie i samoakceptacja.

3. Warsztat radzenia sobie ze stresem i konfliktami – 9h/grupę, 3 dni x 3h.
Zakres: indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem, konsekwencje przewlekłego stresu, techniki zapobiegania konfliktom, negocjacje i mediacje.

4. Gospodarowanie budżetem domowym – 6h/grupę, 3 dni x 2h.
Zakres: planowanie i zarządzanie, planowanie i kontrola wydatków, oszczędzanie.

5. Techniki wychodzenia z długów – 2h/osobę.
Warunkiem uczestnictwa we wsparciu jest podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie, a warunkiem zakończenia – 100 % obecności na zajęciach.

c) SZKOLENIE Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I PRAWO JAZDY KAT. B:

1. Podstawy obsługi komputera – wsparcie przewidziane łącznie dla 48 osób w 2 edycjach po 24 osoby (26K i 22 M) – 2 grupy po 12 osób (40h/grupę, 8 dni x 5h.

Zakres: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne. Ostateczna tematyka szkolenia dobrana przez trenera na podstawie testu wiedzy ex-ante. Szkolenie poprzedza przystąpienie do testu wiedzy z podstaw obsługi komputera. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego nabyte kompetencje.

2. Kurs prawa jazdy kat. B – wsparcie przewidziane dla 7 osób, w 2 edycjach wg potrzeb.

Zakres: Program kursu zgodny z obowiązującymi przepisami (teoria + praktyka). Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i egzaminem państwowym w WORD. Każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego podejścia do egzaminu państwowego.

d) DORADZTWO ZAWODOWE:
Wsparcie przewidziane dla 72 osób
(4h/osobę, 2 dni x 2h).

Zakres: Usługa dla 60 UP (8h na osobę, 4 spotkania x 2h). Zadanie obejmuje prezentację sposobów i form poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych z uczestnikiem (CV i list motywacyjny), symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Zadanie obejmuje także możliwość skorzystania z usług fryzjera, kosmetyczki, stylisty, golibrody lub innego specjalisty, który pomoże UP odzyskać pewność siebie. Warunkiem przystąpienia do wsparcia jest zakończenie udziału w zadaniu 1 i 2. Warunkiem zakończenia zadania jest 100% obecności.

e) SZKOLENIA ZAWODOWE:
Wsparcie przewidziane dla 72 osób (96h/grupę, 12 dni x 8h).

Zakres: zakres wsparcia wynikać będzie z predyspozycji UP, IŚR, opinii doradcy, z analizy sytuacji na rynku pracy ŁOM, dostępnych ofert pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców na podstawie analizy monitoringu zawodów deficytowych i informacji przekazanych przez Partnera Realizatora projektu, będącego agencją zatrudnienia. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, których IŚR określa cel zakres szkolenia. Warunkiem zakończenia jest obecność na min. 80% czasu trwania zajęć. Każde szkolenie prowadzić będzie do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

f) STAŻ ZAWODOWY:
Wsparcie przewidziane dla 72 osób.

3 miesiące, 40 godzin/tydzień (8 godzin dziennie), (w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35 godzin/tydzień (7 godzin dziennie).
Zakres: Staż poprzedzi nabór firm. Kierowniczka projektu nawiąże współpracę z firmami poszukującymi stażystów, zgodnie z IŚR uczestnika projektu i ukończonym szkoleniem. Warunkiem przystąpienia do stażu jest IŚR obejmujące staż. Szczegółowy opis działania znajduje się w paragrafie 5.

g) POŚREDNICTWO PRACY:
Wsparcie przewidziane dla 72 osób (3h/osobę, 1 dzień x 3h).

Zakres: nawiązanie kontaktu z pracodawcami, przedstawienie uczestnikom ofert zgodnych z predyspozycjami i ukończonym stażem, inicjowanie i organizowanie kontaktów kandydata z firmą, negocjowanie warunków pracy i płacy, inne działania z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

PLANOWANE EFEKTY

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których został określony trzeci profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej i osoby z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przyczyni się do poprawy ich sytuacji w sferze społecznej i zawodowej.

 

WYJAŚNIENIE POJĘĆOsoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoba
z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:
– młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
– dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)

Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa
w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED

Dzień przystąpienia do projektu/rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień podpisania umowy uczestnictwa i jednocześnie dzień pierwszej formy wsparcia.

Miejsce zamieszkania – w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności (osoby te nie mogą być uczestnikami projektu);

l) osoby korzystające z PO PŻ.