Kto może wziąć udział? Jak się zgłosić?

Kto może zostać Uczestnikiem projektu?

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – ŁOM (woj. łódzkie, powiaty: m. Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski), w tym w szczególności:

  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zg. Z Ustawą z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
  • osoby z niepełnosprawnościami (ON) w roz. Ustawy z dn. 27.08.1997 r. i z 19.08.1994 r.

Osoby preferowane do objęcia wsparciem w projekcie:

  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • osoby z określonym III profilem pomocy w PUP,
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji  w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy:
• Zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz Wzorem umowy z uczestnikiem projektu dostępnymi na stronie projektu: www.liczyszsiety.7cubes.pl;
• Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz niezbędne oświadczenia i zaświadczenia;
• Wypełnione, podpisane i opatrzone datą dokumenty dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: liczyszsiety@7cubes.pl lub praca@walljobs.pl